Din integritet är viktig!
Rydebäcks Byalags policy och hantering av personuppgifter

Här beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter enligt GDPR, EU-lagstiftning.

Vad är personuppgifter?
Vid kontakt med Rydebäcks Byalag överlämnas någon form av personuppgifter.
Med ”personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftsansvar
Styrelsen i Rydebäcks Byalag är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Rydebäcks Byalag tillämpar för personuppgiftsbehandling. Ytterligare riktlinjer kan gälla i särskilda fall. Riktlinjerna inskränker inte heller de rättigheter som finns enligt lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Vilka uppgifter behandlas?
Rydebäcks Byalag behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Generellt är det namn, e-postadress och postadress som du lämnat till oss som medlem. Kan också vara andra nödvändiga personuppgifter som lämnats till oss för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. telefonnummer.

Varför behandlar Rydebäcks Byalag uppgifter om dig?
Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i första hand detta:
-För att hantera vårt medlemsregister och medlemsavgifter
-För att svara på frågor till oss
-För att hantera anmälningar till årsmöten och andra organiserade möten
-För att skicka vårt nyhetsbrev eller andra typer av utskick
-För att kunna driva projekt ihop med medlemmar och icke medlemmar
-Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig eller av annan känslig information som Du meddelar genom öppna forum eller sociala medier kan komma att läsas och samlas in av andra.

Insamling av personuppgifter
Du kan besöka vår webbplats, www.rydebacksbyalag.se , utan att personuppgifter eller liknande uppgifter samlas in. Vi använder inte cookies/kakor.
Besökare kan även frivilligt lämna sina personuppgifter till Rydebacksbyalag på hemsidan, via våra formulär. Rydebäcks Byalag kan dessutom få tillgång till personuppgifter när någon exempelvis lämnar sina uppgifter till Rydebäcks Byalag via betalningsinformation, brev, e-post, telefon eller genom att Rydebäcks Byalag får uppgifter från offentliga register.

Rätt till behandling av dina personuppgifter
Rydebäcks Byalag har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig.
I vissa fall kan Rydebäcks Byalag behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till, allt skall ske skriftligt.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina personuppgifter används av Rydebäcks Byalag och Rydebäcks Byalags personuppgiftsbiträden när det gäller användning av externa system för t.ex. Nyhetsbrev och Ekonomi. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra organisationer/bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part utanför Rydebäcks Byalag utan ett tydligt underlag från oss och ett skriftligt medgivande från dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Rydebäcks Byalag bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de. Detta gäller t.ex. när en fråga har besvarats eller när ett avtalsförhållande har upphört och parternas mellanhavanden är slutreglerade. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål.
 
Vilka rättigheter har du?
Rättning i medlemsregistret.
 
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn, adress, medlemsnummer och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Begäran om registerutdrag skickas till:
Rydebäcks Byalag
ordf. Malin Persson
Visingsögatan 3
257  34 Rydebäck

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Eventuella klagomål lämnas via Datainspektionens hemsida:  www.datainspektionen.se.