STADGAR

Antagna vid föreningsstämman 2014-02-25 (tidigare revideringar – se längst ner på sidan).

Här kan du även ladda ner stadgarna som utskrivningsbar pdf.

§ 1 Föreningens namn och säte
Föreningens namn är Rydebäcks Byalag med säte i Rydebäck, Helsingborgs kommun. Organisationsnummer 843001-2735.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas och Rydebäcksbornas intressen. Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.


§ 3 Styrelsens sammansättning
Föreningens styrelse ska bestå av sju till nio (7–9) ledamöter varav en (1) ordförande, samt två till fyra (2–4) suppleanter.
Ordförande väljs för ett (1) år. Övriga ledamöter och suppleanter väljs för två (2) år och avgår växelvis, halva antalet varje år. Ledamöter och suppleanter ska vara bosatta i Rydebäck och vara medlemmar i byalaget.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt fördelar de uppgifter som beskrivs i § 4. Styrelsen ska ha minst 6 protokollförda sammanträden under året.
Styrelseledamot som flyttar från Rydebäck och har unik kompetens, viktig för verksamheten och som önskar kvarstå som aktiv medlem kan efter beslut kvarstå som ledamot innevarande verksamhetsår.


§ 4 Styrelsemedlemmars ansvar
Att vara vald till styrelsen av medlemmarna i Rydebäcks Byalag innebär ett stort personligt engagemang och ansvar för den enskilda medlemmen. Styrelsemedlemmen skall verka för att tillvarata föreningens intressen och egendom. Detta gäller såväl fattade styrelsebeslut, lösegendom, pengar och värdehandlingar som upparbetat material inom IT-området.

§ 5 Föreningens uppgift
är att bevaka och verka för att:
• yttre miljö, allmän service, trivselfaktorer, trafik och kommunikation i Rydebäck och dess närområden skall främjas
• sociala funktioner och aktiviteter som vård, undervisning, möjlighet till utövande av fritidssysselsättningar av olika slag tillgodoses
• olika åldersgruppers behov, anspråk och intressen bevakas
• fungera som kontaktorgan och remissinstans i frågor rörande kommunens myndighetsutövning och serviceverksamhet
• samarbeta med övriga föreningar och organisationer i Rydebäck
• sprida kunskap om Rydebäck och bedriva kulturaktiviteter

§ 6 Medlemskap i Byalaget och årsavgift
Medlemskap i föreningen erhålls genom att erlägga en (1) årsavgift per hushåll. Medlem skall vara
bosatt i Rydebäck.

§ 7 Utträde
Medlem som önskar utträde ur föreningen återfår inte inbetald årsavgift.

§ 8 Projektstyrning
Rydebäcks Byalag har möjlighet att under sin verksamhet bilda och driva olika projekt där varje enhet kan ha sin egen styrgrupp. En representant inom varje projekt rapporterar om verksamheten till styrelsen i Byalaget. Representanten kan adjungeras till styrelsen och behöver inte vara bosatt i Rydebäck.

§ 9 Räkenskaper och revision
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
All ekonomisk stöd till föreningen och dess olika sektioner (sponsring) regleras genom styrelsen. Vid eventuella oförutsedda händelser eller omständigheter kring ekonomin kan detta anpassas genom styrelsebeslut.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 15 februari. Revisorerna ska, efter sin granskning av styrelsens förvaltning och redovisning, avge berättelse som i underskrivet skick ska lämnas till styrelsen senast två veckor efter det att årsredovisningen kommit dem tillhanda.

§ 10 Firmateckning
Föreningens firma är Rydebäcks Byalag.
Firman tecknas av styrelsens ordförande och kassör gemensamt. Ekonomiska dispositioner över 3 000 kr skall vara godkända i förväg och attesteras gemensamt av ordförande och kassör.
Vid hinder för gemensamt tecknande, tecknas firman av endera ordföranden eller kassör tillsammans med ytterligare två ordinarie styrelsemedlemmar.


§ 11 Styrelsebeslut
Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra till fem (4-5) ledamöter deltar i sammanträdet, beroende på om styrelsen är sammansatt av sju (7) eller nio (9) ledamöter. Vid lika röstetal gäller den ordning som ordföranden företräder.
Är både ordförande och vice ordförande frånvarande utses en av de närvarande ledamöterna att leda sammanträdet.


§ 12 Valberedning
Valberedningen:
- arbetar helt och hållet på uppdrag av årsstämman
- består av tre (3) ordinarie ledamöter varav en (1) sammankallande, antalet ledamöter bör fördelas
mellan könen. Olika åldersgrupper bör också finnas representerade
- ledamöterna väljs och den sammankallande utses på årsmötet
- mandatperioden är ett (1) år och sträcker sig till och med nästa årsstämma
- bör mötas 4–6 gånger under året
- bör efter föranmälan närvara vid ett urval av styrelsens möten, ta del av dess protokoll, visioner och verksamhetsplaner
- skall sträva efter att föreslå ledamöter med en så varierad sammansättning som möjligt med hänsyn till olika yrkesgrupper, ålder och kön samt intresseinriktning
- skall under året träffa ordföranden och ledamöterna för att bilda sig en uppfattning om samarbete,
engagemang och kompetens samt säkerställa, att den kommande styrelsen är beredd att acceptera det ansvar den står inför
- ska redovisa sitt förslag till styrelseledamöterna senast fyra (4) veckor före årsstämman
Styrelsen har inget mandat att ingripa i valberedningens arbete


§ 13 Kallelse till årlig föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämma ska ske senast fyra (4) veckor före mötet genom information på hemsidan och annons i lokal tidning/informationsblad. Kallelsen ska innehålla dagordning. I möteslokalen ska finnas föredragningslista, styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse jämte andra aktuella handlingar och beslutsunderlag.


§ 14 Dagordning vid årlig föreningsstämma
Föreningsstämman, det ordinarie årsmötet, är föreningens högsta beslutande organ och hålls årligen före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justerare och rösträknare som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet
5. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
6. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse
7. Framläggande av styrelsens balans- och resultaträkning
8. Framläggande av revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Val av ordförande för en tid av ett (1) år. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2)
år
11. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år
12. Val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år
13. Val av valberedning; tre (3) ordinarie ledamöter, varav en (1) sammankallande
14. Presentation av kommande års budget, fastställande av medlemsavgift för kommande budgetperiod och ytterligare en budgetperiod i Byalaget
15. Behandling av styrelsens förslag av i rätt tid inkomna motioner
16. Mötet avslutas

§ 15 Motioner till föreningsstämma
Motioner till stämman ska ha inkommit senast 15 dagar före föreningsstämman.

§ 16 Rösträtt, omröstning, beslut, beslutsmässighet
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet, ej heller vid val av revisor. Detta gäller även anhörig till styrelseledamot.
Vid föreningsstämman har varje hushåll, som medlem i Rydebäcks Byalag, en (1) röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud – som då skall vara medlem i Byalaget.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Medlem, som inte betalat årsavgift före den 1 december det verksamhetsår föreningsstämman avslutar, anses antingen ha trätt ur föreningen eller ännu inte blivit medlem och kan inte rösta i föreningsangelägenheter.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, genom votering (rösträkning). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning har begärts. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder.

§ 17 Extra föreningsstämma
Extra stämma skall hållas när styrelsen eller revisorerna finner det vara nödvändigt eller när minst
1/10 av föreningens medlemmar kräver detta, genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra stämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

§ 18 Extra medlemsmöte
Extra möte skall hållas när minst 1/10 av föreningens medlemmar skriftligen till ordföranden begärt ett sådant. Föreningens styrelse ska arrangera mötet inom en månad efter erhållen begäran. Principen en (1) medlem = en (1) röst gäller.


§ 19 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämma, med minst 2/3 av antalet avlämnade röster.
Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen.


§ 20 Upplösning av föreningen
För att upplösa föreningen krävs att föreningsstämma, med minst 2/3 av antalet avlämnade röster, så beslutar.
Stämman ska då också fatta beslut om vad som ska ske med föreningens tillgångar och ägodelar.

Tidigare revideringar
Reviderade och antagna vid föreningsstämma 2020-09-29
Reviderade och antagna vid föreningsstämma 2012-02-21
Reviderade och antagna vid föreningsstämma 2010-02-16
Reviderade och antagna vid föreningsstämma 2008-03-03
Reviderade och antagna vid föreningsstämma 2005-01-31
Ersätter tidigare stadgar antagna 1978-12-11 samt reviderad upplaga av denna